SSL 2687_树_线段树

发布于 2017-08-10  889 次阅读


题目描述

给你一棵大小为n的有根树,每个点有点权,要求完成以下操作: 
V x y把点x的权值变成y 
E x把有根树的根变为x 
Q x查询点x的子树的最小值 


 

思路

可以将这棵树跑一边dfs序然后建一棵线段树,对于每一个点的单点修改和查询用线段树实现起来还是比较简单的

问题就在于如何实现换根,我们可以使根节点一直为1来进行处理

我们无论如何都可以将答案转化为一个在以1为根的树上进行查找,可能分为两个区间,也可能只在一个区间中查找


#include 
#include 
#define maxn 100001
#define INF 0x7f7f7f7f
#define min(x, y) (x) < (y) ? (x) : (y)
int n, m;
struct edge
{
  int to, next;
}e[maxn * 2];
int ls[maxn * 2], a[maxn], b[maxn], first[maxn], last[maxn], t[maxn * 4 + 1], root;
bool fl[maxn];
int dep = 1;
inline int read()
{
  int x=0,p=1;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9'){if (ch=='-')p=-1;ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*p;
}
int dfs(int x)
{
  first[x] = dep;
  b[first[x]] = a[x];
  for (int i = ls[x]; i; i = e[i].next)
    if (!fl[e[i].to])
    {
      fl[e[i].to] = 1;
      dep++;
      dfs(e[i].to);
    }
  last[x] = dep;
}
int make(int p, int l, int r)
{
  int m = (l + r) >> 1;
  if (l == r)
  {
    t[p] = b[l];
    return 0;
  }
  make(p << 1, l, m);
  make(p << 1 | 1, m + 1, r);
  t[p] = min(t[p << 1], t[p << 1 | 1]);
}
int change(int p, int l, int r, int x, int w)
{
  if (l == r)
  {
    t[p] = w;
    return 0;
  }
  int m = (l + r) >> 1;
  if (x <= m) change(p << 1, l, m, x, w);
  else change(p << 1 | 1, m + 1, r, x, w);
  t[p] = min(t[p << 1], t[p << 1 | 1]);
}
int find(int p, int l, int r, int x, int y)
{
  if (x > y || y < 1 || x > n) return INF;
  if (l == x && r == y)
  {
    return t[p];
  }
  int m = (l + r) >> 1;
  if (y <= m) return find(p << 1, l, m, x, y);
  else if (x > m) return find(p << 1 | 1, m + 1, r, x, y);
  else return min(find(p << 1, l, m, x, m), find(p << 1 | 1, m + 1, r, m + 1, y));
}
int getans(int x)
{
  int xx;
  if (first[x] <= first[root] && last[x] >= last[root])
  {
    for (int i = ls[x]; i; i = e[i].next)
      if (first[e[i].to] <= first[root] && last[e[i].to] >= last[root])
      {
        xx = e[i].to;
        break;
      }
    return min(find(1, 1, n, 1, last[xx] - 1), find(1, 1, n, first[xx] + 1, n));
  }
  else return find(1, 1, n, first[x], last[x]);
}
int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  int l = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int x = read(), y = read();
    a[i] = y;
    if (i != 1)
    {
      e[++l] = (edge) {x, ls[i]};
      ls[i] = l;
      e[++l] = (edge) {i, ls[x]};
      ls[x] = l;
    }
  }
  fl[1] = 1;
  dfs(1);
  make(1, 1, n);
  root = 1;
  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    char ch;
    std:: cin >> ch;
    if (ch == 'V') 
    {
      int x = read(), y = read();
      change(1, 1, n, first[x], y);
    }
    else if (ch == 'E') 
    {
      int x = read();
      root = x;
    }
    else
    {
      int x = read();
      printf("%d\n", getans(x));
    }
  }
}

 

]]>