SSL 1338_最大匹配 人员分配_匹配

发布于 2019-05-23  826 次阅读


题目描述

 设有M个工人x1, x2, …, xm,和N项工作y1, y2, …, yn,规定每个工人至多做一项工作,而每项工作至多分配一名工人去做。由于种种原因,每个工人只能胜任其中的一项或几项工作。问应怎样分配才能使尽可能多的工人分配到他胜任的工作。这个问题称为人员分配问题。


思路

邻接表模板


#include <stdio.h>
#include <cmath>
#include <string>
#include <cstring>
using namespace std;
#define maxn 101
#define fill(x, y) memset(x, y, sizeof(x))
int n, m, s, v;
double sqr(double a){return a * a;}
int link[maxn];
struct edge
{
  int to, next;
}e[10001];
int ls[10001];
bool fl[maxn];
int find(int x)
{
  for (int i = ls[x]; i; i = e[i].next)
    if (! fl[e[i].to])
    {
      int q = link[e[i].to]; link[e[i].to] = x; fl[e[i].to] = 1;
      if (q == 0 || find(q)) return true;
      link[e[i].to] = q;
    } 
  return false;
}
int tot()
{
  int ans = 0;
  fill(link, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    fill(fl, false);
    if (find(i)) ans++;
  }
  return ans;
}
int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  int t, l = 0;
  scanf("%d", &t);
  for (int i = 1; i <= t; i++)
  {
    int x, y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    e[++l] = (edge) {y, ls[x]};
    ls[x] = l;
  }

  printf("%d\n", tot());
}