poj 3321_Apple Tree_线段树

发布于 2019-05-20  795 次阅读


题目大意

给一棵数,每一个节点一开始为1,有很多个更改或询问,求根节点的子树和或将单点进行修改


思路

跑一边dfs求出树的dfs序,开一个数组tot表示当前节点的值,则有tot[p]=tot[p*2]+tot[p*2+1]


#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;
#define maxn 1000001
#define max(x,y) x>y?x:y
#define min(x,y) x'9'){if (ch=='-')p=-1;ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*p;
}
inline int dfs(int dep,int x)
{
  l++;
  st[dep]=l;
  for (int i=ls[dep];i;i=e[i].next)
    if (e[i].x!=x)
      dfs(e[i].x,dep);
  ed[dep]=l;
}
inline int make(int p,int l,int r)
{
  int m=(l+r)>>1;
  if (l==r)
  {
    tot[p]=1;
    return 0;
  }
  make(p<<1,l,m);
  make(p<<1|1,m+1,r);
  tot[p]=tot[p<<1]+tot[p<<1|1];
}
inline int find(int p,int l,int r,int x,int y)
{
  int m=(l+r)>>1;
  if (l==x&&r==y)
    return tot[p];
  if (m>=y) return find(p<<1,l,m,x,y);
  else if (m>1;
  if (l==r)
  {
    tot[p]^=1;
    return 0;
  }
  if (x<=m) insert(p<<1,l,m,x);
  else insert(p<<1|1,m+1,r,x);
  tot[p]=tot[p<<1]+tot[p<<1|1];
}
int main()
{
  int n=read(),m,l=0;
  for (int i=1;i>ch;
    x=read();
    if (ch[0]=='Q')
    {
      printf("%d\n",find(1,1,n,st[x],ed[x]));
    }
    else insert(1,1,n,st[x]);
  }
}
]]>