poj 1611_The Suspects_并查集

发布于 2019-04-27  943 次阅读


题目大意

给定很多组人,求出所有和0有关系的人的个数

思路

直接并查集,然后最后判断一下每个点和0的父亲是否一样或是否直接连0就可以了
O(n*m)

#include 
int f[100001];
int find(int x)
{
  if (f[x]==-1) return x;
  f[x]=find(f[x]);
  return(f[x]);
}
int insert(int x,int y)
{
  if(find(x)!=find(y))
  {
    f[find(x)]=find(y);
    return 1;
  }
  return 0;
}
int main()
{
  int n,m;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  while (n!=0||m!=0)
  {
    for (int i=0;i<=100000;i++) f[i]=-1;

    for (int i=1;i<=m;i++)
    {
      int x,z;
      scanf("%d%d",&x,&z);
      int y;
      for (int j=2;j<=x;j++)
      {
        scanf("%d",&y);
        insert(find(y),find(z));
      }
    }
    find(0);
    int ans=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
      if (find(i)==f[0]||f[i]==0) ans++;
    }
    printf("%d\n",ans);
    scanf("%d%d",&n,&m);
  }
}
]]>