poj 3321_Apple Tree_树状数组+dfs

发布于 2019-05-15  1084 次阅读


题目描述

一个有n个节点的树,树的每个节点可能有一个苹果或没有,有两种操作:
C x 将节点x的权值改变,即如果有一个苹果删掉,否则增加一个苹果。
Q x 询问以节点x为根的子树中有多少个苹果。


思路

题目中要动态的修改和输出
可以用树状数组进行区间统计的优化,然后先跑一边dfs求出每个子树的开头和结尾


#include 
#include 
int f[100001],a[100001],s[100001],e[100001];
int t[100001][101],n;
int add(int x,int y)
{
  while (x<=n)
  {
    f[x]+=y;
    x+=(x&(-x));
  }
  return 0;
}  
int count(int x)
{
  int ans=0;
  while (x>=1)
  {
    ans+=f[x];
    x-=(x&(-x));
  }
  return ans;
}
int dep=0;
int dfs(int x)
{
  dep++;
  s[x]=dep;
  for (int i=1;i<=t[x][0];i++)
    dfs(t[x][i]);
  e[x]=dep;
  return 0;
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for (int i=1;i<=n-1;i++)
  {
    int x,y;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    t[x][0]++;
    t[x][t[x][0]]=y;
  }
  dfs(1);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    a[i]=1;
    add(i,a[i]);
  }
  int m;
  scanf("%d",&m);
  for (int i=1;i<=m;i++)
  {
    char ch[3];
    scanf("%s",ch);
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if (ch[0]=='C')
    {
      a[x]=-a[x];
      add(s[x],a[x]);
    }
    else 
    {
      printf("%d\n",count(e[x])-count(s[x]-1));
    }
  }
  return 0;
}
]]>